O nama

Preduzeće “TAS security” sa sedištem u Beogradu, Terazije 27/1, pruža usluge fizičko-tehničkog i protiv-požarnog obezbeđenja, usluge iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu i
Zaštite od požara te usluge u vezi vanrednih situacija. U dosadašnjem radu smo uspostavili politiku kvaliteta i izradili jasne procedure za pružanje usluga. Svoju poslovnu politiku temeljimo na kontinuiranom usavršavanju preduzeća u tehničkom i organizacionom smislu.
“TAS security” svoje poslovanje temelji na kvalitetu, profesionalizmu i doslednosti te se obavezuje da:

 • svoje usluge obavlja u skladu sa zakonskim i drugim aktima,
 • svoje usluge obavlja u skladu sa kodeksom profesionalnog ponašanja i poslovnim standardima struke,
 • angažuje izvršioce koji su profesionalno osposobljeni u skladu sa opštim zakonskim uslovima za obavljanje poslova bezbednosti,
 • vrši stalnu kontrolu kvaliteta usluge koju pruža klijentu,
 • bude u neprekidnom kontaktu sa klijentom u cilju poboljšanja kvaliteta pružene usluge.

Preduzeće TAS, angažuje za potrebe svojih klijenata: specijaliste bezbednosnog menadžmenta, lica sa ispitima iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu i Zaštite od požara kao i stručnjake potrebnih profila i radnog iskustva, kako bi pružilo usluge traženog kvaliteta. “TAS security” Vam može ponuditi pružanje sledećih usluga:

   1. Konsalting u oblasti bezbednosti
    • Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
    • Izrada planske dokumentacije iz oblasti bezbednosti
    • Izrada radno – bezbednosnih procedura
    • Edukacija zaposlenih u oblasti bezbednosti
    • Eksterna kontrola i analiza kvaliteta postojećih bezbednosnih sistema i procedura
   2. Fizičko-tehničko i protiv-požarno obezbeđenje
   3. Usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ( BZR ) i usluge iz oblasti zaštite od požara ( ZOP )
   4. Usluge higijensko-tehničkog održavanja objekta
   5. Procena rizika u vanrednim situacijama
    •  Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
    •  Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama
    •  Plan zaštite od udesa

 

Autokolito.cdr Autokolito.cdr Autokolito.cdr